Đào tạo tiếng Anh

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH

Các khóa học Tiếng Anh

Đối với những sinh viên học hệ tiếng Nhật, chương trình học và trình độ lớp học phù hợp dành cho bạn sẽ được sắp xếp dựa trên kết quả thi ngoại ngữ đầu vào của bạn lúc nhập học. Chương trình học có hai loại bao gồm Chương trình Tiếng Anh Tiêu chuẩn (English Standard Track) với 24 tín chỉ và Chương trình Tiếng Anh Nâng cao (English Advanced Track) với 12 tín chỉ. Lưu ý rằng một khi bạn đã được xếp theo một chương trình nhất định thì sẽ không thay đổi được nữa. Đối với những sinh viên học chuyển tiếp, hãy tham khảo trong trang dành cho sinh viên chuyển tiếp.

Khi các môn học trong Chương trình ngôn ngữ đều được hoàn thành, trường sẽ tự động đăng ký và sắp xếp lớp học tiếp theo cho bạn. Khi phải học lại môn, bạn sẽ không nhất thiết học lại cùng lớp cũ hoặc cùng giảng viên trước, và cũng không thể thay đổi hoặc hủy lớp đã được đăng ký.

Đào tạo ngôn ngữ cho các mục đích nhất định

Nhóm các môn học này được đưa vào giảng dạy dành cho các sinh viên đã hoàn thành các lớp tiếng Anh cần thiết để tốt nghiệp và muốn trau dồi thêm về khả năng ngoại ngữ. Mỗi lớp sẽ có các yêu cầu riêng về trình độ, bạn có thể tham khảo thêm trong khung chương trình.

Chương trình Tiếng Anh Tiêu chuẩn

Tên môn học Điểm đầu vào (TOEFL®/ITP) Bắt buộc/tự chọn
Elementary English A・B 310~419 Bắt buộc
Pre-Intermediate English A・B 420~459
Intermediate English A・B 460~479
Upper-Intermediate English A・B 480~499
English for Business Writing   Tự chọn
English for Business Presentation
English Project 1
English for Discussion and Debate
English for Journalism

Chương trình Tiếng Anh Nâng cao

Tên môn học Điểm đầu vào (TOEFL®/ITP) Tự chọn/Bắt buộc
Advanced English 1A・1B 500~524 Bắt buộc
Advanced English 2A・2B 525~550
English for Business 1   Tự chọn
English for Business 2
Extensive Reading in English
English Project 2
English of the Media