LỊCH TUYỂN SINH 2020

Kỳ nhập học tháng 4/2020

Chương trình Thạc Sỹ

Application Type Overseas Applicants Domestic/Internal Applicants Hạn nộp hồ sơ Thông báo kết quả

1) Nikkei Leader Scholarship

2) Nikkei Scholarship

 ●   20/08/2019 (Thứ 3) 13/09/2019 (Thứ 6)
MEXT Scholarship
(Top Global University Project)
 ●  ● 24/09/2019 (Thứ 3) 11/11/2019 (Thứ 2)
General Application 1  ●  ●
General Application 2  ●  ● 23/10/2019 (Thứ 4) 09/12/2019 (Thứ 2)
General Application 3 ×  ● 10/12/2019 (Thứ 3) 10/02/2020 (Thứ 2)

Chương trình Tiến Sỹ

Application Type Overseas Applicants Domestic/Internal Applicants Application Deadline Result Notification
Doctoral Application 1  ●  ● 23/10/2019 (Thứ 4) 9/12/2019 (Thứ 2)
Doctoral Application 2 ×  ● 10/12/2019 (Thứ 3) 10/02/2020 (Thứ 2)

Kỳ nhập học tháng 9/2020

Chương trình Thạc Sỹ

Application Type Overseas Applicants Domestic/Internal Applicants Hạn nộp hồ sơ Thông báo kết quả
MEXT Scholarship (SGU)
(Top Global University Project)
 ●  ● 19/11/2019 (Thứ 3) 20/01/2020 (Thứ 2)
MEXT Scholarship (UR)
(Top Global University Project)
 ●  ×
General Application 1  ●  ●

Asian Development Bank-Japan Scholarship Program (ADB-JSP)

Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program (JJ/WBGSP)

 ●  × 25/02/2020 (Thứ 3) 06/04/2020 (Thứ 2)
General Application 2  ●
General Application 3 31/03/2020 (Thứ 3) 18/05/2020 (Thứ 2)
General Application 4 × 02/06/2020 (Thứ 3) 13/07/2020 (Thứ 2) 

Chương trình IMAT

Application Type Who can apply Schedule
Overseas Applicants Domestic/Internal Applicants Application Deadline Result Notification
IMAT Program Application 1  ●  ● 19/11/2019 (Thứ 3) 21/01/2018 (Thứ 2)
IMAT Program Application 2  ●  ● 25/02/2020 (Thứ 3) 06/04/2020 (Thứ 2)
IMAT Program Application 3  ●  ● 31/03/2020 (Thứ 3) 15/05/2020 (Thứ 2)
IMAT Program Application 4  ●  × 14/04/2020 (Thứ 3)
IMAT Program Application 5  ×  ● 22/05/2019 (Wed) 13/07/2020 (Thứ 2)

Chương trình Tiến Sỹ

Application Type Overseas Applicants Domestic/Internal Applicants Application Deadline Result Notification
Doctoral Application 1  ●  ● 31/03/2020 (Thứ 3) 18/05/2020 (Thứ 2)
Doctoral Application 2 ×  ● 02/06/2020 (Thứ 3) 13/07/2020 (Thứ 2)

 

Overseas Applicants: Các ứng viên sống ở ngoài nước Nhật Bản, không bao gồm quốc tịch Nhật Bản

● Domestic Applicants: Các ứng viên có quốc tịch nước ngoài sống tại Nhật Bản với Visa dài hạn (Work Visa hoặc Dependent Visa) và các ứng viên có quốc tịch Nhật Bản đang sống ở Nhật Bản hoặc nước ngoài. 

*Ứng viên có Visa sẽ hết hạn trước hoặc trong thời gian nộp hồ sơ sẽ không được coi là Domestic Applicants

● Internal Applicants: Các ứng viên hiện đang theo học tại Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) hoặc Ritsumeikan University.