Phí nhập học Hệ Cao học

Thủ tục nhập học

Các sinh viên tương lai được yêu cầu phải hoàn thành thủ tục nhập học theo các bước trong thư hướng dẫn được gửi kèm kết quả ứng tuyển trước thời hạn. Nếu bạn không hoàn thành thủ tục, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ.

Giai đoạn 1

Hãy hoàn thành viêc nộp Phí nhập học theo thời hạn dưới đây để hoàn thành Thủ tục nhập học 1  (chi tiết có trong Invoice for Enrollment Procedure Fees được gửi về địa chỉ của bạn cùng với hồ sơ nhập học)

Khoản phí này sẽ không được hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào
 ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM

Ngày thông báo kết quả 

Hạn nộp hồ sơ nhập học
06/11/2017 (Thứ 2) 06/12/ 2017 (Thứ 4)
11/12/2017 (Thứ 2) 10/01/ 2018 (Thứ 4)
22/01/2018 (Thứ 2) 14/02/2018 (Thứ 4)

Ngày thông báo kết quả 

Hạn nộp hồ sơ nhập học
22/01/2018 (Thứ 2) 09/05/2018 (Thứ 4)
09/04/2018 (Thứ 2) 04/07/2018 (Thứ 4)
21/05/2018 (Thứ 2) 27/06/2018 (Thứ 4)
02/07/2018 (Thứ 2) 27/07/2018 (Thứ 4)
Giai đoạn 2

Hãy hoàn thành Học phí, Bảo hiểm thân thể và trách nhiệm toàn diện, Phí ký túc xá AP House và trả trước các loại phí (CHỈ với những ai được yêu cầu) trước thời hạn dưới đây. 
*Lưu ý: trong một số trường hợp, hạn nộp phí được nêu trong ”Invoice for Enrollment Procedure Fees” của bạn có thể sẽ sớm hơn so với bảng dưới đây.

ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM

Ngày thông báo kết quả 

Hạn nộp hồ sơ nhập học
06/11/2017 (Thứ 2) 17/01/ 2018 (Thứ 4)
11/12/2017 (Thứ 2) 24/01/ 2018 (Thứ 4)
22/01/2018 (Thứ 2) 28/02/2018 (Thứ 4)

Ngày thông báo kết quả 

Hạn nộp hồ sơ nhập học
22/01/2018 (Thứ 2) 30/05/2018 (Thứ 4)
09/04/2018 (Thứ 2) 11/07/2018 (Thứ 4)
21/05/2018 (Thứ 2) 11/07/2018 (Thứ 4)
02/07/2018 (Thứ 2) 22/08/2018 (Thứ 4)