Tiến sỹ Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Thế giới trong giai đoạn phát triển đang rất cần những cá nhân có tư duy quốc tế, đồng thời sở hữu những kỹ năng và kiến thức chuyên sâu. Các tổ chức viện trợ quốc tế ngày càng biết tận dụng xu hướng này để tuyển dụng những Tiến sỹ và Chuyên gia trong lĩnh vực này. Điều này cũng đúng với các tổ chức địa phương trong việc nhận và điều phối viện trợ. Chương trình tiến sỹ này sẽ giúp sinh viên nhận ra tiềm năng của mình để mang lại những đóng góp to lớn cho xã hội.

Chương trình tiến sỹ mục tiêu xây dựng những cá nhân đọc lập, có khả năng tiến hành những nghiên cứu cấp cao. Điều này đòi hỏi chuyên môn trong cách thức tiếp cận (lý thuyết và thực tiễn) trong các cuộc điều tra, thu thập thông tin chuyên sâu về khu vực Châu Á Thái Bình Dương, xử lý và phân tích dữ liệu, định hướng các giải pháp thực tiễn cho các vấn đề phức tạp một cách toàn diện. Cựu sinh viên chương trình này sẽ trở thành các nhà lãnh đạo nổi bật, đảm nhận vai trò chính trong các tổ chức tiên tiến về nghiên cứu và giáo dục trên toàn thế giới.

Các nghiên cứu trong chương trình này được chia thành hai lĩnh vực lớn:

 1. Hiểu biết về tình hình hiện tại ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương: Nghiên cứu kiểm chứng và xác định các vấn đề quan trọng hiện đang đối mặt trong khu vực, thông qua tổng hợp các kết quả nghiên cứu trước đây.
 2. Lao động để tạo dựng một tương lai thịnh vượng cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương: Nghiên cứu định hướng trong tương lai, tập trung vào các chiến lược để thiết lập sự phát triển bền vững trong khu vực.
Bằng cấp  Tiến sỹ Triết học ngành Châu Á Thái Bình Dương
Chương trình học 3 năm
Sinh viên/năm 10 sinh viên
Kỳ nhập học Kỳ mùa xuân (tháng 4), Kỳ mùa thu (tháng 9)

KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG

 
Để hoàn thành chương trình Tiến sỹ đòi hỏi sinh viên tham gia đầy đủ các môn học và có các bài viết được công bố, cùng với việc nộp và được phê duyệt luận án cuối khóa. Luận án nên kết hợp các kết quả điều tra chuyên sâu vào các vấn đề Châu Á Thái Bình Dương và kết hợp sự tìm tòi của cá nhân phác hoạc các giải pháp mang tính chiến lược, các giải pháp mang tính thực tiễn và chính sách cho các vấn đề phát sinh từ sự phát triển hiện tại trong khu vực. Đề tài có thể là một trong các lĩnh vực như Đa dạng và Tích hợp, Môi trường và Phát triển, Kinh tế Chính trị Quốc tế và Phát triển Du lịch.
 
Chương trình Cao học có các buổi seminar về các Nghiên cứu đang được triển khai, qua đó mang đến cơ hội cho sinh viên Cao học quan sát công việc của đồng nghiệp và đạt được kinh nghiệm trình bày, phản hồi mang tính xây dựng liên quan đến nghiên cứu của chính mình. Những buổi seminar này không chỉ mang lại lợi ích cho những người đang tiến hành Ph.D, mà còn cho những ai muốn tìm hiểu thêm về chương trình tiến sỹ và các nghiên cứu liên quan. Tìm kiếm dữ liệu quý thông qua nghiên cứu thực tế là vấn đề cốt lõi của luận án. APU hỗ trợ sinh viên tiến hành những nghiên cứu thực địa cho luận án của mình. Hơn nữa, một khoản hỗ trợ được trao cho những sinh viên có kết quả nghiên cứu xuất sắc tại hội nghị khoa học. Chương trình tiến sỹ được cá nhân hóa, và chúng tôi khuyến khích các bạn, những sinh viên tiềm năng lựa chọn APU ngay từ đầu để cùng thảo luận về sở thích nghiên cứu của bạn cũng như chương trình đào tạo.
 

MỘT SỐ CÁC VÍ DỤ VỀ TÊN CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU (Tiếng Anh)

 • “Economics-Security Nexus” in Issues of Regional Cooperation and Security in Central Asia Since the Early 1990s
 • Economic, Ecological and Empirical Assessments of Renewable Energy Potentials in Islands using Bio-Computational Modelling
 • Crossing Matrilineal Boundaries: a Case Study of Minangkabau Women’s Migration to Jakarta and Tangerang
 • Corporate Social Responsibility in Japan: The Influence of the National Business System, the Issues and Stakeholders Involved, and the Impact on the Firms’ Financial Value Added
 • Understanding Local Realities of Microfinance and Women’s Empowerment Capabilities in Sri Lanka: The Perspective of the Samurdhi Program and its Beneficiaries in Two Adjoining Rural Communities
 • Anthropogenic Changes and Emerging Patterns of River Basin Governance in 21st Century Japan: A Case Study of the Kizu River Basin
 • An Evaluation System for Ecotourism Zone Sustainability: With Special Reference to China
 • Analysing Determinants of Rural Household Poverty and Policy Options in Post-Conflict Sierra Leone
 • Assessing and Evaluating Global Competence: A Japanese Case Study
 • Modeling the Responses to Climate Change, Zoning and Site Selection for Potential Vineyards Using GIS Fuzzy Multi-Criteria Analysis
 

Dr. Rahimi Farid Ahmad Farzam (Afghanistan)

 Morse Caoagas Flores   

   Graduate School of Asia Pacific Studies

   Doctor Program

 

 

 

The Ph.D. program at APU provided me with outstanding doctoral training. Having access to high tech learning materials and equipment helped me conduct highly productive research. In addition, I was given both the encouragement and the financial support to focus on publishing and presenting my research at several conferences held in the United States, Japan, and South Korea. I was very impressed with the Ph.D. curriculum, research subsidies, and annual AP Conference—an event held on campus that provides invaluable opportunities for Ph.D. students to gain greater expertise in their fields and create worldwide academic networks. Thanks to APU’s diverse community, I also had the opportunity to exchange academic ideas and perspectives with highly-respected professors from all over the world throughout my journey.

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN