Thạc sỹ Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ NGHIÊN CỨU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 

Chương trình cao học Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương tập trung đào tạo những nhân tố trong tương lai sẽ đóng góp cho sự phát triển và chung sống bền vững trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Những nhân tố này sẽ sở hữu kiến thức chuyên sâu trogn quản trị, môi trường và kinh tế phá triển, có những kỹ năng giải quyết tình huống phát sinh trong quá trình phát triển của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Thông điệp từ Trưởng Khoa Cao học Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương

Thạc sỹ Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (APS)

Thạc sỹ Khoa học

 Chuyên ngành

  • Quan hệ Quốc tế (IR)

  • Văn hóa và Xã hội (SC) 

 

Thạc sỹ Chính sách Hợp tác Quốc tế (ICP)

Thạc sỹ Khoa học

 Chuyên ngành

 

THÔNG TIN BỔ SUNG