Thạc sĩ Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương

Về chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương

Chương trình thạc sỹ về Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương giúp sinh viên trở thành các nhà lãnh đạo có thẩm quyền sẵn sàng giải quyết những thách thức mà khu vực Châu Á Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Các cá nhân tham gia vào chương trình này cần có sự quan tâm sâu sắc trong nghiên cứu liên quan đến một trong hai chuyên ngành, Quan hệ Quốc tế hoặc Xã hội và Văn hoá. Một loạt các vấn đề được đề cập trong các chuyên ngành này được hỗ trợ bởi bốn trụ cột: các khoá học phân tích, các khóa học cốt lõi ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các khoá học chuyên ngành và các khóa học chuyên sâu theo định hướng nghiên cứu. Dưới sự giám sát của cố vấn giảng viên, sinh viên sẽ xây dựng và tiến hành các nghiên cứu phản ánh một cách có hệ thống các kiến thức đạt được thông qua các môn học cũng như lý tưởng thông qua nghiên cứu ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Bằng cấp Thạc sĩ Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương
Thời gian đào tạo 2 năm
Chỉ tiêu thường niên 15 sinh viên
Kỳ nhập học Mùa xuân (Tháng Tư), Mùa thu (Tháng chín)

Kết cấu và Nội dung chương trình

Một loạt các vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực: Quan hệ Quốc tế và Xã hội và Văn hoá. Các khóa học được giảng dạy trong chương trình này bao gồm bốn trụ cột: các khóa học phân tích, khóa học cốt lõi ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các khoá học chuyên biệt và các khóa học chuyên sâu về nghiên cứu. Hầu hết các khóa học được chạy trên cơ sở hàng quý, mỗi lần kéo dài khoảng hai tháng. Chương trình này nuôi dưỡng kỹ năng nghiên cứu của sinh viên, bao gồm khả năng xây dựng các khuôn khổ cho các phân tích, thu thập và phân tích dữ liệu và kiểm tra đối số và giả thuyết.

Sinh viên được kỳ vọng tiến hành nghiên cứu dưới một chủ đề cụ thể một cách có hệ thống trong suốt quá trình học tập. Vào cuối chương trình, sinh viên phải nộp một luận văn hoặc báo cáo về chủ đề họ chọn mà họ đã phát triển dưới sự hướng dẫn từ người giám sát của họ trong các khóa học hội thảo kéo dài trong suốt thời gian của chương trình.

Trong suốt quá trình này, sinh viên được khuyến khích tiến hành khảo sát thực tế ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Sinh viên có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính cho các cuộc khảo sát thực tế thông qua các trường cao học. Ngoài ra, APU tổ chức nhiều hội thảo, mời các nhà học giả nổi tiếng và các nhà nghiên cứu chia sẻ về lĩnh vực chuyên môn của họ. Học sinh được khuyến khích phát triển nghiên cứu của mình bằng cách tận dụng những cơ hội này.

Các chuyên ngành

Quan hệ quốc tế

Chuyên ngành Quan hệ Quốc tế nhằm mở rộng cơ sở tri thức thực nghiệm của sinh viên và làm sắc nét những suy nghĩ phân tích và lý thuyết của họ về các hiện tượng xã hội, chính trị, kinh tế và an ninh trong thế giới toàn cầu hóa. Các khóa học trong chuyên ngành này cung cấp một cơ sở tri thức hữu ích cho cả sinh viên có học thuật và sinh viên bị ràng buộc về hành nghề với nghề nghiệp an toàn, ngoại giao và phương tiện truyền thông. Trong khi học các môn như an ninh quốc tế, luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột, học sinh cũng sẽ tập trung vào viết luận văn hoặc báo cáo nghiên cứu.

Xã hội và Văn hoá

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trong những thập kỷ gần đây. Để nắm bắt được những mô hình thay đổi xã hội và văn hoá, chuyên ngành Văn hoá và Xã hội được dành để thúc đẩy các nghiên cứu so sánh về giáo dục trong khu vực. Sinh viên có thể có được những kỹ năng thực tiễn trong việc xây dựng và tiến hành nghiên cứu bằng cách sử dụng các lý thuyết và phương pháp được phát triển trong xã hội học, nhân học văn hoá, truyền thông và nghiên cứu truyền thông. Kiến thức liên quan đến bối cảnh xã hội và văn hoá của các nước trong khu vực cho phép sinh viên có cơ hội việc làm lớn hơn trong các cơ quan chính phủ, công nghiệp, thương mại và giáo dục.