Sylff Scholarship

THE RYOICHI SASAKAWA YOUNG LEADERS FELLOWSHIP FUND (SYLFF)

Tất cả ứng viên được nhận hợp lệ của APU sẽ được tự động ứng cử cho học bổng này mà không cần nộp thêm giấy tờ nào khác. 

Về học bổng

Học bổng này dành cho các ứng viên chương trình Thạc Sỹ được nhận vào APU có nghiên cứu liên quan đến chủ đề “Issues and Opportunities in the Asia-Pacific Region: Rapid Transformation amid Accelerating Globalization”. Nghiên cứu này cần tuân thủ chính sách của Sylff về sử dụng những phương pháp liên ngành để giải quyết các vấn đề toàn cầu và vượt qua rào cản của quốc tịch, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị.  

Điều kiện

Đã được nhận vào chương trình Cao học

Học bổng

1,000,000 JPY/năm (100,000 JPY/ tháng cho tháng 4 và tháng 10; 80,000 JPY/ tháng cho 10 tháng còn lại) từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2021. Học bổng sẽ bị hủy nếu sinh viên nghỉ hoặc bảo lưu. 

Quy trình xét tuyển

APU sẽ lựa chọn những ứng viên hợp lệ nổi bật và ứng cứ với Sylff cho học bổng này