Giai đoạn 1

Thủ tục nhập học

Các sinh viên tương lai được yêu cầu phải hoàn thành thủ tục nhập học theo các bước trong thư hướng dẫn được gửi kèm kết quả ứng tuyển trước thời hạn. Nếu bạn không hoàn thành thủ tục, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ.

Giai đoạn 1

Hãy hoàn thành viêc nộp Phí nhập học theo thời hạn dưới đây để hoàn thành Thủ tục nhập học 1  (chi tiết có trong Invoice for Enrollment Procedure Fees được gửi về địa chỉ của bạn cùng với hồ sơ nhập học)

Khoản phí này sẽ không được hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào
 
ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM

Ngày thông báo kết quả 

Hạn nộp phí nhập học 1
17/12/2018 (Thứ 2) 09/01/2019 (Thứ 4)

Ngày thông báo kết quả 

Hạn nộp phí nhập học 1
Đợt 1: 17/12/2018 (Thứ 2) 23/01/2019 (Thứ 4)
Đợt 2: 28/01/2019 (Thứ 2) 06/03/2019 (Thứ 4)
Đợt 3: 01/04/2019 (Thứ 2) 08/05/2019 (Thứ 4)
Đợt 4: 20/05/2019 (Thứ 2) 19/06/2019 (Thứ 4)