Danh sách môn học chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương

CÁC MÔN HỌC PHÂN TÍCH CƠ BẢN

CÁC MÔN HỌC CỐT LÕI TRONG KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 

CÁC MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ

KHOA NGHIÊN CỨU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Xã hội và Văn hóa

 • Cultural Change
 • Sociology of Everyday Life
 • Changing Social Landscapes
 • Media and Communication
 • Migration and Trans-nationalism
 • Social Organizations and Institutions

Quan hệ Quốc tế

 • Comparative Politics and Government
 • Conflict Resolution
 • International Political Economy
 • International Security
 • Regionalism and Globalization
 • International Law

KHOA CHÍNH SÁCH HỢP TÁC QUỐC TẾ

Quản lí Hành chính Quốc tế 

 • International Organizations
 • International Public Administration
 • Project Management
 • Planning and Evaluation
 • Community Development
 • Disaster Relief and Rehabilitation

Quản lí Sức khoẻ cộng đồng

 • Public Health Essentials
 • Epidemiology
 • Healthcare Economics
 • Biostatistics
 • Bioinformatics
 • Environmental Health

Khoa học Bền vững

 • Environmental Policy, Law and Administration
 • Environment and Natural Resources Conservation
 • Industrial Ecology
 • Environmental Economics
 • Urban Sustainability
 • Advanced Environmental Geosciences

Du lịch và Khách sạn

 • Tourism Policy and Planning
 • Tourism Economics
 • Community Based Tourism
 • Cultural and Heritage Tourism
 • Environmental Tourism
 • Health and Wellness Tourism

Kinh tế Phát triển

 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Development Economics
 • Development Finance
 • Community Development
 • Comparative Economic Development
 

CÁC MÔN HỌC QUAN TRỌNG LIÊN QUAN