Cao học Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (Thạc sĩ)

VỀ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 

Chương trình cao học Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (Graduate School of Asia Pacific Studies – GSA) tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến chính phủ, môi trường và phát triển kinh tế, đóng góp cho sự phát triển khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Trường đặt mục tiêu theo đuổi những giải pháp thiết thực cho các vấn đề mà khu vực đang phải đối mặt, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có khả năng đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh và phát triển của khu vực.

Thạc sĩ Chính sách hợp tác Quốc tế

Thạc sĩ Khoa học

Thạc sĩ Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương

Thạc sĩ Khoa học

THÔNG TIN BỔ SUNG

Danh sách môn học

Đội ngũ giảng viên của khoa

Cách thức ứng tuyển