Cao học Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (Tiến sĩ)

VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Chương trình tiến sĩ được chia ra hai lĩnh vực như sau:

I. Hiểu rõ tình hình hiện tại của khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Chương trình nghiên cứu tập trung phân tích và xác định các vấn đề then chốt mà khu vực đang đối mặt qua việc tổng hợp các công trình nghiên cứu trước đó.

II. Góp phần tạo lập tương lai phát triển phồn thịnh của khu vực
Chương trình nghiên cứu tập trung phát triển tương lai chú trọng vào các chính sách được đưa ra để tạo nên sự phát triển bền vững của khu vực.

Bằng cấp Tiến sĩ Triết học ngành Nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương
Thời gian đào tạo 3 năm
Chỉ tiêu thường niên 10 
Kỳ nhập học Mùa xuân (Tháng Tư), Mùa thu (Tháng chín)

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Một loạt các vấn đề được giải quyết trong hai chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế và Xã hội & Văn hoá. Các khóa học được giảng dạy trong chương trình này bao gồm bốn trụ cột: các khóa học phân tích, khóa học cốt lõi ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các khoá học chuyên biệt và các khóa học chuyên sâu về nghiên cứu. Hầu hết các khóa học được chạy trên cơ sở hàng quý, mỗi lần kéo dài khoảng hai tháng.

Chương trình này nuôi dưỡng kỹ năng nghiên cứu của sinh viên, bao gồm khả năng xây dựng các khuôn khổ cho các phân tích, thu thập và phân tích dữ liệu và kiểm tra đối số và giả thuyết. Sinh viên được kỳ vọng tiến hành nghiên cứu dưới một chủ đề cụ thể một cách có hệ thống trong suốt quá trình học tập.

Vào cuối chương trình, học sinh phải nộp một luận văn hay báo cáo về một chủ đề họ lựa chọn mà họ đã phát triển dưới sự hướng dẫn từ người giám sát của họ trong các khoá học hội thảo chạy trong suốt chương trình. Trong quá trình viết luận văn / báo cáo, họ được khuyến khích tiến hành các khảo sát thực tế ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các trường đại học cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cuộc điều tra thực địa. APU tổ chức nhiều cuộc hội thảo và mời các học giả, các nhà nghiên cứu nổi tiếng chia sẻ về lĩnh vực chuyên môn của họ. Học sinh được khuyến khích để làm sắc nét các ý tưởng nghiên cứu của họ bằng cách tận dụng những cơ hội này.

CÁC CHUYÊN NGÀNH

Quan hệ Quốc tế

Chuyên ngành Quan hệ Quốc tế nhằm mở rộng cơ sở tri thức thực nghiệm của sinh viên, làm sắc nét hơn suy nghĩ phân tích và lý thuyết về các hiện tượng xã hội, kinh tế, chính trị và an ninh trong thế giới toàn cầu hóa. Các khóa học trong bộ phận này cung cấp cơ sở tri thức hữu ích cho cả sinh viên có học thuật và sinh viên thực hành với sự nghiệp chuyên nghiệp về an ninh, ngoại giao và phương tiện truyền thông. Các khóa học chính trong chuyên ngành này bao gồm an ninh quốc tế, kinh tế chính trị quốc tế, luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột. Sinh viên được phép chọn nhiều khía cạnh nhỏ khác nhau để tập trung vào việc chuẩn bị cho luận án hoặc viết báo cáo.

Xã hội và Văn hóa

Châu Á Thái Bình Dương là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất trong những thập kỷ gần đây. Để nắm bắt được những mô hình thay đổi xã hội và văn hoá đang diễn ra, chuyên ngành Xã hội và Văn hoá được dành cho việc thúc đẩy các nghiên cứu so sánh về học tập trong khu vực. Sinh viên có được những kỹ năng thiết thực trong việc xây dựng và tiến hành nghiên cứu bằng cách sử dụng các lý thuyết và phương pháp được phát triển trong xã hội học, nhân học văn hoá hoặc nghiên cứu truyền thông và truyền thông. Kiến thức liên quan đến bối cảnh xã hội và văn hoá của các nước trong khu vực cho phép sinh viên có cơ hội việc làm lớn hơn trong các chính phủ cũng như các viện công nghiệp, thương mại và học tập.

VÍ DỤ VỀ CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY